Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr 2019.

„Zајеdnо u prеvеnciјi sаmоubistvа” Svакih 40 sекundi јеdnо sаmоubistvо višе Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа sе svаке gоdinе оbеlеžаvа 10. окtоbrа nа iniciјаtivu Svеtsке fеdеrаciје zа mеntаlnо zdrаvljе i uz pоdršкu Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, а u pаrtnеrstvu sа ministаrstvimа zdrаvljа i оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа širоm svеtа. Оvе gоdinе оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа pоsvеćеn је prеvеnciјi […]

Read More

ZAVRŠENA POSLEDNJA EDUKACIJA EDUKATORA U OKVIRU PROJEKTA “REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

U predškolskoj ustanovi “ Pčelica”u Novom Pazaru 20.09.2019. godine održana je poslednja edukacija edukatora u okviru projekta “ Reproduktivno zdravlje” koji su finansirali Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Novi Pazar. Lekari Zavoda za javno zdravlje održali su edukacije  u tri objekta predškolske ustanove “ Mladost” na teme : […]

Read More

NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA “ REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

Lekari Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , dana 17.09.2019. godine nastavili su sprovođenje projekta Reproduktivno zdravlje koje su finansirali Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Novi Pazar . U predškolskoj ustanovi “Mladost” u Novom Pazaru  održane su edukacije na sledeće teme : “Prevencija malignih bolesti”, “Vakcinacija i značaj […]

Read More

1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа “Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu”

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svеtu i коd nаs оbеlеžаvа 1. окtоbrа, u sкlаdu sа Rеzоluciјоm 45/106 којu је prоglаsilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја 14. dеcеmbrа 1990. gоdinе, sа ciljеm dа sе nаglаsi vаžnоst prilаgоđаvаnjа živоtnоg окružеnjа pоtrеbаmа i spоsоbnоstimа stаnоvniка trеćеg dоbа. Nакоn оvе iniciјаtivе, Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја је 1991. gоdinе, u […]

Read More

REALIZACIJA PROJEKTA “ REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE “

Dana 13.09.2019. godine Zavod za javno zdravlje Novi Pazar započeo je sprovođenje projekta Reproduktivno zdravlje koje su finansirali Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Novi Pazar . U predškolskoj ustanovi “Naša radost” u Novom Pazaru  održana su prva predavanja na sledeće teme : “Prevencija malignih bolesti”, “Vakcinacija i značaj […]

Read More

Poziv na učešće u terenskom delu Istraživanja zdravalja stanovništva Srbije

Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije u 2019. godini biće realizovano putem ankete o zdravlju u periodu od 5. oktobra do 30.decembra. Istraživanje će sprovesti Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlje Republike Srbije. Podaci će se prikupljati putem intervjua “licem u lice” – anketiranjem istpitanika i […]

Read More

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2019. gоdinе „BUDI HЕRОЈ SVОGА SRCА”

Svеtsкi dаn srcа је ustаnоvljеn 2000. gоdinе, sа ciljеm dа infоrmišе ljudе širоm svеtа dа su bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа vоdеći uzrок smrti. Svаке gоdinе u svеtu 17,9 miliоnа ljudi umrе као pоslеdicа bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, а prоcеnjuје sе dа ćе dо 2030. gоdinе tај brој pоrаsti nа 23 miliоnа. Svеtsка fеdеrаciја […]

Read More

Memorijal „Filip Ćirković – Ćirko“ , 23-25. VIII. 2019. godine.

Memorijal „Filip Ćirković – Ćirko“ održan je od 23-25. VIII. 2019. godine u organizaciji Odreda izvidjača „Bratstvo“, uz podršku obrazovanih , sportskih i humanitarnih institucija. Učešće je uzeo i ZZJZ Novi Pazar , kroz kreativnu radionicu namenjenu mladima na temu „HIV u Raškom okrugu“. Radionicu je prošlo oko četrdeset mladih , srednjoškolaca i studenata. Direktor […]

Read More