Centar za higijenu i humanu ekologiju

      Ovaj centar vodi evidencije, prikuplja i obrađuje podatke i izveštava nadležne državne službe lokalne samouprave , zdravstvene ustanove, Referentnoj ustanovi javnog zdravlja o rezultatima rada  u pojedinim segmentima.

      Navedene aktivnosti se odnose na monitoring faktora životne sredine: vode za piće, površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode za rekreaciju, životne namirnice, predmete opšte upotrebe, vazduh, zemljište, praćenje higijensko-sanitarnih prilika u ustanovama od javnog značaja i unapređenje ishrane stanovništva. 

      Sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti nad određenim ciljnim grupama a sve u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva.

Učestvuje u poslovima iz oblasti promocije zdravlja, obeležava sve bitne dane iz Kalendara javnog zdravlja  i izveštava o tome javnost putem sredstava javnog informisanja.

Delokrug rada centra:

  • Prikuplja,analizira  i realizuje programe  od šireg značaja a koji se odnosi na  praćenje faktora rizika  i stanja životne sredine , vazduha  ,vode za piće , površinskih voda , otpadnih voda ,bazenskih voda ,
  • Prikuplja,obrađuje I analizira sve dostupne zdravstveno-statističke podatke kako bi sačinili bazu podataka koja je takođe od javnog značaja,
  • Kontrola i unapređenje higijensko- sanitarnog stanja osnovnih škola i predškolskih ustanova,
  • Ekološki i higijensko sanitarni nadzor javnih objekata tj. objekata od šireg epidemiološkog značaja,
  • Učešće u organizaciji i sprovođenju kampanje iz oblasti promocije zdravlja sa sredstvima javnog informisanja,
  • Sprovođenje zdravstveno – vaspitnih programa nad svim učesnicima u sistemu javnog zdravlja sa posebnim akcentom na edukaciju vulnerabilnih grupa,
  • Organizuje i sprovodi aktivnosti za unapređenje ishrane u vidu individualnih i grupnih razgovora.