Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

 

Osnovna delatnost ovog centra je epidemiološki nadzor nad zaraznim i najbitnijim nezaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, prevencija bolesti kroz zdravstveno –vaspitni rad, zdravstveni nadzor i sanitarni pregledi određenih kategorija lica.

Suzbijanje i prevencija zaraznih bolesti

 

 • prikuplja, obrađuje i analizira podatke o kretanju zaraznih bolesti, na osnovu kojih daje procenu epidemiološke situacije
 • predlaže   i sprovodi mere u cilju sprečavanja, ranog otkrivanja, suzbijanja i gašenja epidemija zaraznih bolesti
 • pruža stručno-metodološku i konsultativnu pomoć zdravstvenim ustanovama iz delokruga svoga rada
 • sprovodi nadzor  nad  bolničkim infekcijama i učestvuje u radu komisija za prevenciju bolničkih infekcija
 • u okviru odeljenja funkcioniše Savetovalište za HIV i druge polno prenosive bolesti po principu dobrovoljnog , poverljivog , savetovanja  i testiranja (DPST);
 • planira, organizuje i prati sprovođenje obavezne imunizacije
 • organizuje i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim i kliničkim indikacijama na nivou celog grada Novog Pazara i opštine Tutina
 • postavlja indikacije za primenu antirabične zaštite licima ozleđenim od životinja, kao i peventivna antirabična zaštita određenih lica
 • sprovodi  aktivnosti-kampanje, vezane za Kalendar zdravlja : Nedelja imunizacije , Svetski  dan borbe protiv HIV/AIDS-a, Svetski dan borbe protiv tuberkuloze i druge.
 • sprovodi promociju zdravlja putem predavanja, radionica, individualnog rada sa pacijentima, članovima njihovih porodica i  klijentima u savetovalištu.
 • vrši  informisanje i edukaciju javnosti putem sredstava javnog informisanja.
 • sprovodi zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih lica-sanitarne preglede

Zdravstveni nadzor je nadzor nad radnicima koji rade u proizvodnji i distribuciji životnih namirnica i vode za piće. Ovaj nadzor se sprovodi na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS, broj 125/04) i Pravilnika o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl. glasnik RS, broj 20/2006) SANITARNI PREGLEDI.

Obavezi obavljanja zdravstvenih (sanitarnih) pregleda podležu lica na poslovima:

 • javnog snabdevanja vodom za piće,
 • proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica,
 • ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica,
 • zdravstvenih pregleda, lečenja i nege bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze,
 • pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.),
 • proizvodnje lekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u orginalnu ambalažu.

 

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Zdravstveni pregledi obavljaju se pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno pre započinjanja obavezne prakse na tim poslovima i svakih šest meseci, a prema epidemiološkim indikacijama u roku i kraćem od šest meseci.

Sanitarni pregled se obavlja:

 • u Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar ul.Generala Živkovića 1,
 • u organizaciji naručioca na terenu po dogovoru.

 

Usluge su dostupne po zahtevu ili ugovoru.

Zdravstveni (sanitarni) pregled podrazumeva:

 • lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphilococcus aureus koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe.

 

Da bi se obavio zdravstveni (sanitarni) pregled potrebno je:

 • uredno popunjana sanitarna knjižica;
 • potvrda o uplati; 
 • zahtev za obavljanje zdravstvenih pregleda – firme
 • Obavlja poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i po zahtevima klijenata.

Dezinfekcija:

Podrazumeva uništavanje ili inaktiviranje određene vrste mikroorganizama u određenom stepenu njihovog razvoja. Poslovi dezinfekcije izvode se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga viši sanitarni tehničari i sanitarni tehničar. Dezinfekciju vršimo na otvorenim površinama u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, škole, predškolske i zdravstvene ustanove) i na radnim površinama u fabrikama i objektima za pripremu hrane, prodajnim objektima i prevoznim sredstvima.

Dezinsekcija:

Podrazumeva suzbijanje i uništavanje štetnih insekata u objektima (zgrade, igrališta, deponije, fabrički krugovi, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, predškolske , školske i ustanove za smeštaj starih lica). Takođe vršimo usluge suzbijanja komaraca i krpelja na otvorenim površinama (parkovi, dvorišta, pijace, fabrički krugovi i td.).

Deratizacija:

Podrazumeva suzbijanje i uništavanje štetnih glodara. Ovaj segment naših usluga sprovodi se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga obučeni viši sanitarni tehničari. Deratizacija se sprovodi u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, predškolske, školske i ustanove za smeštaj starih lica) kao i na  svim otvorenim površinama.

 

 

Suzbijanje i prevencija nezaraznih bolesti

 • Prati kretanje , obradjuje i analizira podatke o hroničnim nezaraznim bolestima:
  • Dijabetes
  • Akutni koronarni sindrom
  • Maligne bolesti