USVOJEN PRVI PLAN JAVNOG ZDRAVLJA NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

Nakon dve godine angažovanja članova radne grupe na izradi “Plana javnog zdravlja”, ovaj strateški dokument prepoznat je kao važan za Grad Novi Pazar i usvojen   na skupštini koja je zasedala 8. 06. 2019. godine.

Radna grupa koja je formirana  rešenjem Gradonačelnika broj: 112-24/19 za izradu Plana sastoji se od dvanaest članova od kojih je 5 članova zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar .

Proces izrade Plana javnog zdravlja sprovoden je u periodu od 29.09.2017. godine do 22.06.2019. godine i prošao je kroz sledeće faze:

 1. Stvaranje preduslova za realizaciju procesa izrade Plana javnog zdravlja
 2. Izrada zdravstvenog profila/slike zdravlja grada/opštine
 3. Strateško i akciono planiranje (kroz 4 obuke, 7 sastanaka i radionica)
 4. Proces javne rasprave
 5. Usvajanje strateškog dokumenta od strane gradske skupštine.

     Prvi korak u procesu izrade Plana je bilo formiranje Radne grupe za izradu i definisanje dinamike budućih aktivnosti kako bi finalni strateški dokument bio usvojen na sednici Skupštine Grada Novog   Pazara u 2019. godini. U pripremnoj fazi dogovoreno je da Plan javnog zdravlja bude strateški dokument kojim se planiraju aktivnosti za period od 7 godina (2019-2026.god.), uz detaljan plan (akcioni plan) za 2019-21. godinu.

   Izrada zdravstvenog profila/slike zdravlja je bilo jedan  od ključnih koraka u procesu izrade  Plana javnog zdravlja. Podaci koji su prikupljeni podeljeni su u sledeće kategorije: geografski, demografski i vitalni pokazatelji; zdravstveni pokazatelji; pokazatelji aktivnosti na unapređenju zdravlja stanovništva i prevenciji bolesti; socioekonomski uslovi, pokazatelji stanja životne sredine, urbani dizajn grada, organizacija zajednice, bezbednost u zajednici, rekreacija i sport, kultura, mediji, verske zajednice i organizacije, stavovi i javnozdravstvene potrebe stanovništva i zajednice, finansiranje i SWOT analiza.

   Navedeni pokazatelji su prikupljeni kroz različite baze podataka, analizu pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva grada, ispitivanjem potreba stanovništva metodom brze procene i anketama u širokom konsultativnom procesu.

    Na osnovu prikupljenih podataka kroz realizaciju 4 obuke iz oblasti strateškog i akcionog planiranja, definisani su strateški pravci razvoja grada u oblasti javnog zdravlja u narednih 7 godina kao i gradski prioriteti za naredne 3 godine. U definisanju i kreiranju konkretnih aktivnosti, pored navedenih podataka, ključnu ulogu je imala i analiza lokalnih resursa, odnosno realne mogućnosti lokalne zajednice. Finalna verzija Plana je budžetirana i kao takva predata u proces javne rasprave.

 Sledeći misiju i viziju ovog plana , a oslanjajući se na usvojenu Strategiju javnog zdravlja Republike Srbije, izrađen je akcioni plan koji se sastoji iz opštih, specifičnih i operativnih ciljeva tj.projektnih aktivnosti.

  Opšti ciljevi Plana javnog zdravlja su:

 1. unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju;
 2. unapređenje životne sredine i radne okoline;
 3. sprečavanje i suzbijanje bolesti i vodećih rizika po zdravlje stanovništva;
 4. razvoj akcija promocije zdravlja u zajednici;
 5. podrška razvoju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite;
 6. razvoj sistema javnog zdravlja

U okviru ovih ciljeva definisan je veliki broj  specifičnih ciljeva i aktivnosti, vremenskog okvira za njihovu realizaciju, indikatora, odgovornih ustanova /institucija i izvora budžetiranja.

Stepen realizovanosti Plana javnog zdravlja Grada Novog Pazara će se stalno pratiti i procenjivati preko godišnjih ciklusa evaluacije korišćenjem merljivih pokazatelja i indikatora učinka. Svi ti indikatori su osnova za sistem praćenja i izveštavanja implementacije Plana javnog zdravlja. Sve promene indikatora, svi rezultati i godišnje evaluacije moraju biti dostupne svim građanima putem jednostavnog i jasnog izveštaja.

 Iniciranje i praćenje sprovođenja aktivnosti  Plana javnog zdravlja grada Novog Pazara vršiće Savet za zdravlje.