Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije , na predlog Republičke stručne komisije za podršku dojenju , imenovalo je Radnu grupu za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja (u daljem tekstu smernice). Cilj izrade ovog dokumenta je da stručna javnost bude upoznata s raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

U Smernicama su razmatrane najčešće korišćene terapije grupe lekova čija se primena, zbog pisustva hroničnih bolesti i aktunih stanja, može razmatrati u periodu dojenja.

Za izradu Smernica korišćene su referentne baze podataka, Drugs and Lacation Databese (LactMed) i E-lactancia, kao i medjunarodni publikovani radovi zasnovani na savremenim naučnim saznanjima o primeni lekova u periodu dodjenja.

U Smernicama je razmatrana bezbednost primene oko 450 lekova iz različitih terapijskih grupa. Takodje, predstavljeni su podaci o bezbednosti primene biljnih (lekovitih) proizvoda.

Razmatrana je i bezbednost primena vakcina, suplementacije vitamna i mineralima, kontracepcije u periodu dojenja, primena radioloških i nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda i uticaj supstanci koje izazivaju zavisnost (alkohol, nikotin, kefein itd.)

Proces izdavanja Smernice podržan je od strane organizacije UNICEF u Srbiji.

Verujem da će primena Smernica olakšati izbor optimalnog leka za dojilju i tako omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

U prilogu se nalazi elektronska verzija Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja.

https://www.podrskadojenjukckg.rs/