Centar za promociju zdravlja , analizu , planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

 •  Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost.
 •  Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova.
 •  Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite kao rad i korišćenje bolničkih zdravstvenih ustanova.
 •  Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama. 
 •  Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.
 •  Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova na teritoriji  Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 •  Pruža stručno metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada.
 •  Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa Programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenja planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji  Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 •  Organizuje i ušestvuje u sprovođenju redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Grada Novog Pazar i Opštine Tutin. 
 •  Analizira primenu kriterijuma za merenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 • Prikuplja i obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvataju:
  – organizacionu strukturu i kadrove
  – rad i utvrđena oboljenje/stanja u zdravstvenim ustanovama
  – statistiku stacionarno lečenih lica
  – statistiku porođaja
  – statistiku prekida trudnoće
  – statistika umrlih
 • Prikuplja i analizira podatke o privremenoj sprečenosti za rad (apsentizam) na teritoriji Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 • Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu privatnih zdravstvenih ustanova. 
 • Prikuplja i analizira demografske karakteristika stanovništva Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 • Izrađuje analizu zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji Grada Novog Pazar i Opštine Tutin.
 • Učestvuje u razvoju i održavanju resursnih baza podataka (organizaciona struktura, kadar, oprema, prostor).
 • Sarađuje sa sredstvima javnog informisanja.